Tiedonantopolitiikka

Tässä VMP Oyj:n (”VMP” tai ”Yhtiö”) hallituksen hyväksymässä tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset periaatteet ja toimintatavat, joiden mukaan Yhtiö toimii sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikkaa tarkistetaan ja päivitetään tarvittaessa.

VMP noudattaa viestinnässään EU:n ja Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan sääntöjä ja muita soveltuvia Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä, Finanssivalvonnan ja muiden viranomaisten ohjeita ja määräyksiä, listayhtiöiden hallinnointikoodia sekä Yhtiön hallinnointiperiaatteita, sisäpiiriohjetta ja muita ohjeita.

Tavoitteet ja periaatteet

VMP:n tavoitteena on varmistaa, että kaikilla pääomamarkkinoilla toimivilla tahoilla on yhtäaikaisesti ja viivytyksettä käytössään tasapuolinen, olennainen ja riittävä tieto Yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvistä olennaisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa VMP:n rahoitusvälineiden hintaan, ja että julkistettava tieto antaa oikeat ja riittävät tiedot VMP:n toiminnasta. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat VMP Oyj:tä ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöitä.

VMP:n sijoittajaviestinnän periaatteet ovat oikea-aikaisuus, luotettavuus, läpinäkyvyys, johdonmukaisuus ja tasapuolisuus. Yhtiö viestii selkeästi ja kattavasti sekä myönteisistä että kielteisistä asioista. VMP julkistaa tiedotteet mahdollisimman pian ja samanaikaisesti sekä markkinoille että keskeisille sidosryhmilleen.

VMP:n virallinen raportointikieli on suomi. Yhtiö julkaisee kaikki yhtiötiedotteet ja lehdistötiedotteet suomeksi ja englanniksi.

Vastuut ja edustajat

Hallitus käsittelee ja hyväksyy tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, puolivuotiskatsauksen ja osavuosikatsaukset. Lisäksi hallitus hyväksyy merkittävät yhtiötiedotteet. Mikäli hallitusta ei saada heti koolle, toimeenpanosta vastaa toimitusjohtaja ja talousjohtaja sekä yksi hallituksen jäsen. Muut yhtiötiedotteet hyväksyy toimitusjohtaja tai talousjohtaja. Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan sääntöjen mukainen yhtiön hyväksytty neuvonantaja tarkastaa yhtiön yhtiötiedotteet.

Toimitusjohtajalla, konsernin talousjohtajalla tai muulla toimitusjohtajan valtuuttamalla henkilöllä on oikeus antaa lausuntoja VMP:n puolesta.

Konsernin toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaavat VMP:n suhteista pääomamarkkinoiden toimijoihin. VMP:n talousviestinnästä ja -raportoinnista vastaa talousjohtaja. Talousviestinnän toteutus ja koordinointi on keskitetty konserniviestintään.

Konserniviestintä vastaa VMP:n mediasuhteista. Yksittäisiä liiketoimintayksiköitä tai konsernitoimintoja edustaa kyseisen liiketoimintayksikön tai toiminnon johtaja tai nimetty edustaja.

Kriisitilanteissa viestintää johtaa toimitusjohtaja. Kriisiviestinnästä vastaavat siihen nimetyt henkilöt, ja viestinnän tavoitteena on tiedon jakaminen luotettavasti, nopeasti, selkeästi, proaktiivisesti ja avoimesti.

Raportoitavat yksiköt

VMP julkaisee pääsääntöisesti konsernitason lukuja.

Taloudellinen raportointi ja muu säännöllinen raportointi

VMP julkaisee tietoja taloudellisesta asemastaan tilinpäätöksessä, toimintakertomuksessa, puolivuosikatsauksessa ja osavuosikatsauksissa. VMP julkaisee vuosittain ennalta määritellyn aikataulun mukaisesti kaksi osavuosikatsausta, puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen.

Lisäksi VMP julkaisee vuosittain selvitykset hallinto- ja ohjausperiaatteista sekä palkka- ja palkkioselvityksen.

Yhtiötiedotteet

VMP julkistaa arvopaperimarkkinoita koskevan lainsäädännön ja muun asianomaisen ohjeistuksen mukaisesti mahdollisimman pian kaikki sellaiset päätökset, asiat ja tapahtumat, joilla Yhtiön oman arvion mukaan on todennäköisesti huomattava vaikutus VMP:n rahoitusvälineiden (esimerkiksi osake) tai niihin liittyvien johdannaisten hintaan. Yhtiötiedotetta käytetään myös sellaisen muun tiedon julkistamiseen, joka vaaditaan julkistettavan yhtiötiedotteella Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan sääntöjen ja muiden soveltuvien Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen mukaan (kuten muun muassa johdon liiketoimet, yhtiökokouskutsut ja yhtiökokouksen päätökset), vaikka tällaiset tiedotteet eivät tavallisesti sisälläkään hintaan vaikuttavaa tietoa. Esimerkiksi seuraavat tapahtumat, jos ne ovat VMP:n kannalta merkittäviä, katsotaan yleensä hintaan vaikuttaviksi:

  • merkittävät yrityskaupat, investoinnit tai divestoinnit tai rahoitusjärjestelyt
  • merkittävät toimintojen tai toiminnan uudelleenjärjestelyt, tehostamiset tai lopettamiset
  • olennaiset muutokset Yhtiön tuloksessa ja/tai taloudellisessa asemassa.

VMP julkistaa Yhtiötä koskevan sisäpiiritiedon mahdollisimman pian. Yhtiö voi kuitenkin tehdä perustellusti päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä, mikäli:

  • välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi VMP:n oikeutetut edut,
  • lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan ja
  • VMP pystyy takaamaan kyseisen tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä voivat tehdä Yhtiön hallitus tai hallituksen valtuuttama taho. Yhtiö huolehtii sisäisellä prosessilla lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tiedot välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa. VMP julkistaa lykätyn tiedon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun lykkäyksen edellytykset eivät enää täyty. Sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset eivät sovellu tulosvaroituksen julkistamisen lykkäämiseen, vaan tällainen tieto julkistetaan aina mahdollisimman pian.

Lehdistötiedotteet

VMP:n julkistamilla lehdistötiedotteilla kerrotaan sellaisista VMP:n liiketoimintaan liittyvistä tapahtumista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, mutta joilla arvioidaan olevan uutisarvoa tai muutoin yleistä mielenkiintoa sidosryhmien keskuudessa. Yrityskaupoista, jotka eivät täytä yhtiötiedotteelle määriteltyjä kriteereitä, tiedotetaan pääsääntöisesti lehdistötiedotteilla.

Tulevaisuudennäkymät ja tulosvaroitukset

VMP esittää arvion konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä tilinpäätöstiedotteen julkistamisen yhteydessä ja päivittää näkymiä tarpeen mukaan. Esitetyt näkymät perustuvat Yhtiön johdon antoajankohdan mukaiseen näkemykseen konsernin ja sen liiketoimintojen kehityksestä. Epävarmoissa markkinaolosuhteissa VMP:n hallitus voi päättää olla antamatta ohjeistusta.

Tulosvaroitus annetaan mahdollisimman pian, jos VMP arvioi, että sen tulos tai taloudellinen asema poikkeaa odottamattomalla tavalla ja merkittävästi, joko positiivisesti tai negatiivisesti, siitä arviosta mikä Yhtiön aikaisemmin julkistamien tietojen perusteella voidaan kohtuudella tehdä ja jos poikkeamalla todennäköisesti on olennainen vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan.

Tiedotuskanavat

Pääasiallinen ajantasaisen sijoittajatiedon kanava on VMP:n sijoittajasivut, jotka ovat tasapuolisesti kaikkien sijoittajien saatavilla. VMP:n tavoitteena on tarjota sivuillaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa, jonka avulla sijoittajat voivat muodostaa oikean kuvan Yhtiöstä ja Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan vaikuttavista seikoista ja tapahtumista.

VMP:n yhtiötiedotteet julkaistaan samanaikaisesti tiedottamisjärjestelmän sekä VMP:n sijoittajasivujen kautta. VMP:n julkistamat yhtiötiedotteet ja lehdistötiedotteet ovat sijoittajien saatavilla VMP:n sijoittajasivuilla ilman aiheetonta viivytystä tiedon julkistamisen jälkeen vähintään viiden vuoden ajan. Taloudelliset raportit ovat saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan siitä, kun ne on julkistettu.

VMP:lla on käytössään verkkosivujen lisäksi useita eri tapoja ja kanavia tiedon välittämiseen sidosryhmille, kuten erilaiset julkaisut sekä haastattelut ja julkiset esiintymiset.

VMP hyödyntää sosiaalista mediaa viestinnässään. Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole Yhtiön ensisijainen viestintäkanava tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvan tiedon osalta.

Sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset

VMP tapaa aktiivisesti pääomamarkkinoiden ja median edustajia ja vastaa ilman aiheetonta viivytystä sijoittajien, analyytikoiden ja median kyselyihin puhelimitse tai sähköpostitse. Yhtiö voi järjestää tulosjulkistusten yhteydessä media- ja analyytikkotapaamisia. VMP järjestää tarvittaessa taustatietotilaisuuksia, kuten pääomamarkkinapäivän, eri teemoista. Tilaisuuksien aineisto julkistetaan yhtiön verkkosivuilla ennen tilaisuuden alkua.

VMP:n toimitusjohtaja ja talousjohtaja hoitavat yhteydenpidon sijoittajien ja analyytikoiden kanssa. Mediatapaamiset koordinoidaan konserniviestinnässä.

Tapaamisten tavoitteena on antaa taustatietoa VMP:stä ja sen toimintaympäristöstä. Keskustelut perustuvat VMP:n aikaisemmin julkaisemiin tai markkinoilla yleisesti saatavilla olleisiin tietoihin eikä niissä tuoda esille julkistamatonta VMP:n rahoitusvälineiden hintaan mahdollisesti vaikuttavaa tietoa.

Analyytikoiden markkinaennusteet ja konsensusennusteet

VMP seuraa analyytikoiden antamia lausuntoja ja Yhtiötä koskevia arvioita. Analyytikoiden mielipiteet, arviot ja ennusteet ovat analyytikoiden omia, eivätkä ne edusta tai heijasta Yhtiön tai sen johdon omia mielipiteitä, arvioita tai ennusteita. VMP ei kommentoi analyytikoiden lausuntoja tai arvioita.

Pyydettäessä VMP:n sijoittajasuhdetoiminto voi tarkastaa analyytikon laatiman analyysin tai raportin vain julkaistujen tietojen oikeellisuuden osalta.

Huhut ja tietovuodot

VMP antaa lausuntoja omasta toiminnastaan, eikä yleensä kommentoi kilpailijoidensa, toimittajiensa tai asiakkaidensa toimia.

VMP ei kommentoi markkinoilla liikkuvia huhuja, ellei se ole välttämätöntä olennaisten tai selvästi virheellisten tietojen oikaisemiseksi. Jos markkinahuhulla kuitenkin voi olla olennainen vaikutus Yhtiön rahoitusvälineiden hintaan, Yhtiö voi harkita tiedotteen julkistamista antaakseen markkinoille oikean tiedon tai oikaistakseen väärän tai harhaanjohtavan tiedon.

Jos Yhtiön tietoon tulee, että Yhtiötä koskevaa sisäpiiritietoa on vuotanut julkisuuteen, Yhtiö julkaisee tiedon yhtiötiedotteella mahdollisimman pian.

Hiljainen jakso

VMP noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsauksen, puolivuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Tänä aikana VMP ei anna Yhtiön taloudelliseen tilaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana konsernin ylin johto ei myöskään tapaa pääomamarkkinoiden edustajia. Tulosjulkistusten ajankohdat julkistetaan ennen tulevan tilikauden alkamista, ja ne ovat luettavissa VMP:n sijoittajasivujen sijoittajakalenterista.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma vaatii välitöntä julkistamista, VMP julkistaa tiedon viipymättä tiedonantovelvollisuutta koskevien säännösten mukaisesti ja voi kommentoida kyseistä tapahtumaa.